Buku Akhlak Tasawuf Kelas X MA


 Buku Akhlak Tasawuf Kelas X MA

 

Buku Akhlak Tasawuf Kelas X MA
Buku Akhlak Tasawuf Kelas X MA

DAFTAR ISI
HALAMAN PENERBITAN .......................................................................................... ii

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... iii

PEDOMAN TRANSLITERASI ..................................................................................... iv

DAFTAR ISI .................................................................................................................... vi

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU .......................................................................... viii

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR .................................................. ix

BAB I HUBUNGAN ILMU TASAWUF, ILMU AKHLAK DAN ILMU FIKIH

A.
Ilmu Tasawuf............................................................................................................... 4
B. Ilmu Akhla
k................................................................................................................. 7
C. Ilmu Fikih ....................................................................................................................
9
D. Hubungan Ilmu Tasawuf dengan Ilmu Akhlak
dan Fikih ........................................... 10
BAB II KEWAJIBAN SESAMA MUSLIM

A.
Menjawab Salam ......................................................................................................... 19
B.
Membesuk Orang Sakit ............................................................................................... 22
C.
Takziah ........................................................................................................................ 27
D.
Menghadiri Undangan ................................................................................................. 30
E.
Mendoakan Orang Bersin ............................................................................................ 32
BAB III MENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN BIJAK

A.
Menghindari Hoaks ..................................................................................................... 43
B.
Ujaran Kebencian ........................................................................................................ 47
C. Percakapan Berkonten Pornografi ...............................................................................
50
BAB IV BAHAYA PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI BAGI REMAJA

A.
Pengertian Pornografi dan Pornoaksi .......................................................................... 58
B.
Hukum Pornografi dan Pornoaksi ............................................................................... 60
C.
Bahaya dan Dampak Negatif Pornografi dan Pornoaksi ............................................. 61
D.
Cara Menghindari Bahaya Pornografi dan Pornoaksi ................................................. 63
BAB V MENGHINDARI PERILAKU TERCELA

A.
Zalim ........................................................................................................................... 71
B.
Diskriminasi ................................................................................................................ 76
C.
Gadab (Amarah) ......................................................................................................... 82
D.
Fitnah ........................................................................................................................... 86
E.
Namimah (Adu Domba) .............................................................................................. 90
BAB VI
KISAH ORANG-ORANG DURHAKA DALAM AL-QUR’AN
A.
Kisah Abu Lahab dan Istrinya ..................................................................................... 98
B.
Kisah Istri Nabi Luth dan Kaum Sadum ..................................................................... 101
C.
Hikmah ........................................................................................................................ 105
PENILAIAN AKHIR SEMESTER ............................................................................... 109

BAB VII ETIKA PERGAULAN REMAJA MUSLIM

A.
Gaddul Basar .............................................................................................................. 119
B.
Khalwat ....................................................................................................................... 123
C.
Ikhtilat ......................................................................................................................... 126

Akhlak Tasawuf | vii
D.
Tidak Melakukan Sentuhan Fisik dengan Lawan Jenis .............................................. 129
BAB VIII BAHAYA SERAKAH, TAMAK, BAKHIL, DAN ISRAF/TABŻIR

A.
Serakah ........................................................................................................................ 137
B.
Tamak .......................................................................................................................... 140
C.
Bakhil .......................................................................................................................... 142
D. Isrāf dan Tabżir ........................................................................................................... 1
45
BAB IX BANGUN TASAMUH DAN TAWASSUṬ, WUJUDKAN PERSATUAN DAN
KESATUAN

A.
Toleran (Tasamuh) ...................................................................................................... 158
B.
Moderat (Tawassut)..................................................................................................... 163
BAB X INDUK-INDUK AKHLAK TERPUJI

A.
Hikmah ........................................................................................................................ 178
B. ‘Iffah ............................................................................................................................ 1
81
C.
Syaja’ah ....................................................................................................................... 183
D.
‘Adalah ........................................................................................................................ 186
BAB XI KONSEP TASKHIR, INTIFA, DAN IHTIFAZ DALAM KELESTARIAN
LINGKUNGAN

A.
Taskhir ......................................................................................................................... 196
B. Intifa’ ........................................................................................................................... 202

C.
Ihtifaẓ .......................................................................................................................... 207
BAB XII KISAH TELADAN KHULAFAUR RASYIDUN

A.
Abu Bakar Aṣ-Ṣiddiq Ra. ............................................................................................ 220
B. Umar Bin Khattab Ra. ................................................................................................. 225

C. Usman Bin Affan Ra. .................................................................................................. 230

D.
Ali bin Abi Talib Ra .................................................................................................... 235
PENILAIAN AKHIR TAHUN ...................................................................................... 243

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 248

GLOSARIUM .................................................................................................................. 250

INDEKS ............................................................................................................................ 252

  

 

Download Buku Akhlak Tasawuf Kelas X MA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar