BUKU AKHLAK TASAWUF KELAS X MA PEMINATAN KEAGAMAAN


 BUKU AKHLAK TASAWUF KELAS X MA PEMINATAN KEAGAMAAN

 

BUKU AKHLAK TASAWUF KELAS X MA PEMINATAN KEAGAMAAN

DAFTAR ISI
HALAMAN PENERBITAN .......................................................................................... ii
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... iii
PEDOMAN TRANSLITERASI..................................................................................... iv
DAFTAR ISI.................................................................................................................... vi
PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU .......................................................................... viii
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR.................................................. ix
BAB I HUBUNGAN ILMU TASAWUF, ILMU AKHLAK DAN ILMU FIKIH
A. Ilmu Tasawuf............................................................................................................... 4
B. Ilmu Akhlak................................................................................................................. 7
C. Ilmu Fikih.................................................................................................................... 9
D. Hubungan Ilmu Tasawuf dengan Ilmu Akhlak dan Fikih........................................... 10
BAB II KEWAJIBAN SESAMA MUSLIM
A. Menjawab Salam ......................................................................................................... 19
B. Membesuk Orang Sakit............................................................................................... 22
C. Takziah........................................................................................................................ 27
D. Menghadiri Undangan................................................................................................. 30
E. Mendoakan Orang Bersin............................................................................................ 32
BAB III MENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN BIJAK
A. Menghindari Hoaks ..................................................................................................... 43
B. Ujaran Kebencian........................................................................................................ 47
C. Percakapan Berkonten Pornografi............................................................................... 50
BAB IV BAHAYA PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI BAGI REMAJA
A. Pengertian Pornografi dan Pornoaksi.......................................................................... 58
B. Hukum Pornografi dan Pornoaksi ............................................................................... 60
C. Bahaya dan Dampak Negatif Pornografi dan Pornoaksi............................................. 61
D. Cara Menghindari Bahaya Pornografi dan Pornoaksi................................................. 63
BAB V MENGHINDARI PERILAKU TERCELA
A. Zalim ........................................................................................................................... 71
B. Diskriminasi ................................................................................................................ 76
C. Gadab (Amarah) ......................................................................................................... 82
D. Fitnah........................................................................................................................... 86
E. Namimah (Adu Domba).............................................................................................. 90
BAB VI KISAH ORANG-ORANG DURHAKA DALAM AL-QUR’AN
A. Kisah Abu Lahab dan Istrinya..................................................................................... 98
B. Kisah Istri Nabi Luth dan Kaum Sadum ..................................................................... 101
C. Hikmah ........................................................................................................................ 105
PENILAIAN AKHIR SEMESTER ............................................................................... 109
BAB VII ETIKA PERGAULAN REMAJA MUSLIM
A. Gaddul Basar .............................................................................................................. 119
B. Khalwat ....................................................................................................................... 123
C. Ikhtilat ......................................................................................................................... 126

D. Tidak Melakukan Sentuhan Fisik dengan Lawan Jenis .............................................. 129
BAB VIII BAHAYA SERAKAH, TAMAK, BAKHIL, DAN ISRAF/TABŻIR
A. Serakah........................................................................................................................ 137
B. Tamak.......................................................................................................................... 140
C. Bakhil .......................................................................................................................... 142
D. Isrāf dan Tabżir........................................................................................................... 145
BAB IX BANGUN TASAMUH DAN TAWASSUṬ, WUJUDKAN PERSATUAN DAN
KESATUAN
A. Toleran (Tasamuh) ...................................................................................................... 158
B. Moderat (Tawassut)..................................................................................................... 163
BAB X INDUK-INDUK AKHLAK TERPUJI
A. Hikmah ........................................................................................................................ 178
B. ‘Iffah............................................................................................................................ 181
C. Syaja’ah....................................................................................................................... 183
D. ‘Adalah........................................................................................................................ 186
BAB XI KONSEP TASKHIR, INTIFA, DAN IHTIFAZ DALAM KELESTARIAN
LINGKUNGAN
A. Taskhir......................................................................................................................... 196
B. Intifa’........................................................................................................................... 202
C. Ihtifaẓ .......................................................................................................................... 207
BAB XII KISAH TELADAN KHULAFAUR RASYIDUN
A. Abu Bakar Aṣ-Ṣiddiq Ra............................................................................................. 220
B. Umar Bin Khattab Ra.................................................................................................. 225
C. Usman Bin Affan Ra. .................................................................................................. 230
D. Ali bin Abi Talib Ra.................................................................................................... 235
PENILAIAN AKHIR TAHUN ...................................................................................... 243
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 248
GLOSARIUM.................................................................................................................. 250
INDEKS............................................................................................................................ 255

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar