BUKU TAFSIR KELAS XII MA PEMINATAN KEAGAMAAN


BUKU TAFSIR KELAS XII MA PEMINATAN KEAGAMAAN 

BUKU TAFSIR KELAS XII MA PEMINATAN KEAGAMAAN
BUKU TAFSIR KELAS XII MA PEMINATAN KEAGAMAAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................................iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ......................................................................................iv
DAFTAR ISI.....................................................................................................................v
PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU...........................................................................viii
KOMPETENSI INTI (KI) – KOMPETENSI DASAR (KD) ..........................................xi
BAB I AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR...................................................................1
A. KOMPETENSI INTI .................................................................................................2
B. KOMPETENSI DASAR............................................................................................2
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.........................................................3
D. TUJUAN PEMBELAJARAN....................................................................................3
E. PETA KOMPETENSI ...............................................................................................3
F. MARI BELAJAR.......................................................................................................4
1. QS. Ali ’Imrān (3): 104.......................................................................................4
2. QS. Al-Māidah (5): 78-80...................................................................................6
3. QS. As-Ṣāff (61): 3 .............................................................................................8
G. PENDALAMAN MATERI .......................................................................................9
H. MARI MENYIMPULKAN .....................................................................................11
I. MARI MENGASOSIASI.........................................................................................11
J. MARI BERLATIH...................................................................................................12
BAB II KEWAJIBAN BERDAKWAH.......................................................................13
A. KOMPETENSI INTI ...............................................................................................14
B. KOMPETENSI DASAR..........................................................................................14
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.......................................................15
D. TUJUAN PEMBELAJARAN..................................................................................15
E. PETA KOMPETENSI .............................................................................................15
F. MARI BELAJAR.....................................................................................................16
1. QS. An-Naḥl (16): 125......................................................................................16
2. QS. Asy-Syu’arā’ (26): 214-216.......................................................................22
3. QS. Al-Ḥijr (15): 94-96.....................................................................................24
G. PENDALAMAN MATERI .....................................................................................25
H. MARI MENYIMPULKAN .....................................................................................28
I. MARI MENGASOSIASI.........................................................................................28
J. MARI BERLATIH...................................................................................................29
BAB III MEMBANGUN KEPEDULIAN SOSIAL ANTAR SESAMA ..................31
A. KOMPETENSI INTI ...............................................................................................32
B. KOMPETENSI DASAR..........................................................................................32
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.......................................................33
D. TUJUAN PEMBELAJARAN..................................................................................33
E. PETA KOMPETENSI .............................................................................................33
F. MARI BELAJAR.....................................................................................................34
1. QS. Al-Furqān (25): 67 .....................................................................................34
TAFSIR KELAS XII MAPK v2. QS. Al-Isra’ (17) : 26-27...................................................................................35
3. QS. Al-Isra’ (17) : 29-30...................................................................................37
4. QS. Al-Qaṣaṣ (28): 79-82..................................................................................39
5. QS Al-Baqarah (2): 177 ....................................................................................41
6. QS. Al-Ma’ūn (107): 1-7 ..................................................................................43
G. PENDALAMAN MATERI .....................................................................................46
H. MARI MENYIMPULKAN .....................................................................................48
I. MARI MENGASOSIASI.........................................................................................48
J. MARI BERLATIH...................................................................................................49
BAB IV KERJASAMA DAN GOTONG ROYONG .................................................51
A. KOMPETENSI INTI ...............................................................................................52
B. KOMPETENSI DASAR..........................................................................................52
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.......................................................53
D. TUJUAN PEMBELAJARAN..................................................................................53
E. PETA KOMPETENSI .............................................................................................53
F. MARI BELAJAR.....................................................................................................54
1. QS. Al-Māidah (5): 2 ........................................................................................54
2. QS. Al-’Aṣr (103): 1-3 ......................................................................................56
3. QS. At-Taubah (9): 71 ......................................................................................58
G. PENDALAMAN MATERI .....................................................................................60
H. MARI MENYIMPULKAN .....................................................................................61
I. MARI MENGASOSIASI.........................................................................................61
J. MARI BERLATIH...................................................................................................62
LATIHAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER..............................................................64
BAB V MAKANAN HALAL DAN BAIK SERTA MENGHINDARI.....................77
A. KOMPETENSI INTI ...............................................................................................78
B. KOMPETENSI DASAR..........................................................................................78
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.......................................................79
D. TUJUAN PEMBELAJARAN..................................................................................79
E. PETA KOMPETENSI .............................................................................................79
F. MARI BELAJAR.....................................................................................................80
1. QS. Al-Baqarah (2): 172-173............................................................................80
2. QS. Al-Māidah (5): 87-88.................................................................................82
3. QS. An-Naḥl (16): 66, 68-69 ............................................................................84
4. QS. Al-Māidah (5): 90-91.................................................................................86
G. PENDALAMAN MATERI .....................................................................................88
H. MARI MENYIMPULKAN .....................................................................................90
I. MARI MENGASOSIASI.........................................................................................90
J. MARI BERLATIH...................................................................................................91
BAB VI MENSYUKURI NIKMAT ALLAH .............................................................93
A. KOMPETENSI INTI ...............................................................................................94
B. KOMPETENSI DASAR..........................................................................................94
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.......................................................95
vi TAFSIR KELAS XII MAPKD. TUJUAN PEMBELAJARAN..................................................................................95
E. PETA KOMPETENSI .............................................................................................95
F. MARI BELAJAR.....................................................................................................96
1. QS. Al-’Ankabūt (29): 17 .................................................................................96
2. QS. An-Naḥl (16): 78 .......................................................................................98
3. QS. Ibrahĭm (14): 7 ........................................................................................100
G. PENDALAMAN MATERI ...................................................................................101
H. MARI MENYIMPULKAN ...................................................................................102
I. MARI MENGASOSIASI.......................................................................................103
J. MARI BERLATIH.................................................................................................103
BAB VII SABAR MENGHADAPI UJIAN DAN COBAAN...................................105
A. KOMPETENSI INTI .............................................................................................106
B. KOMPETENSI DASAR........................................................................................106
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....................................................107
D. TUJUAN PEMBELAJARAN................................................................................107
E. PETA KOMPETENSI ...........................................................................................107
F. MARI BELAJAR...................................................................................................108
1. QS. Al-Baqarah (2): 155-157 .........................................................................108
2. QS. Ali ’Imrān (3): 186 ..................................................................................110
G. PENDALAMAN MATERI ...................................................................................112
H. MARI MENYIMPULKAN ...................................................................................114
I. MARI MENGASOSIASI.......................................................................................115
J. MARI BERLATIH.................................................................................................115
LATIHAN PENILAIAN AKHIR TAHUN ..................................................................117
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................129
DAFTAR INDEKS .......................................................................................................131


DOWNLOAD VIA GOOGLE DRIVE


Tidak ada komentar:

Posting Komentar